top of page

Algemene
Voorwaarden

Artikel 1. Definities/begrippen

1.1  De opdrachtnemer: de eenmanszaak “LAGOM Consultancy”.

1.2 De opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot het verstrekken van advies met eventuele bijhorende fysieke ofwel online training(en) of coachingstrajecten.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, bestellingen, (raam)overeenkomsten en facturen met betrekking tot door opdrachtnemer uitgevoerde diensten (hierna ook “opdracht(en)” genoemd).

1.4  Een door de opdrachtgever geaccepteerde opdrachtbevestiging, aanbieding, offerte, bestelling of (raam)overeenkomst zal gelden als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door opdrachtnemer aanvaarde opdracht, inclusief eventuele vervolgopdrachten.

1.5 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.6  De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in haa algemene voorwaarden. Reeds in behandeling zijnde opdrachten blijven onder de overeengekomen voorwaarden in behandeling.

1.7  Bijzondere voorwaarden, afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene (factuur)voorwaarden van de opdrachtgever, contractanten en/of derden als dit schriftelijk, voorafgaand en uitdrukkelijk is overeengekomen. 


Artikel 2. Opdracht

2.1 De door de opdrachtnemer gedane voorstellen/offertes zijn vrijblijvend. Een door opdrachtnemer gedane voorstel/offerte komt automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever niet binnen 14 dagen schriftelijk is aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende of anderszins voor akkoord bevestigde opdracht door opdrachtnemer retour is ontvangen, behoudens wanneer de uitvoering van de opdracht feitelijk is aangevangen.
 

Artikel 3. Opschorting, tussentijdse opzegging ven ontbinding van de overeenkomst 

3.1 Indien de opdrachtgever de aanvangsdatum van de opdracht naar een latere datum wenst te verzetten dan de afgesproken en ingeplande aanvangsdatum of indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht deze uitvoering tijdelijk wenst op te schorten, heeft opdrachtnemer het recht om voor alle werkdagen vertraging of opschorting, 30% van de aan de opdrachtgever aan te rekenen vergoeding(en) van de betreffende uitvoerder(s) aan de opdrachtgever te factureren.

3.2 Het annuleren van een opdracht is mogelijk binnen 4 weken na offerte goedkeuren en minimaal 4 weken voor aanvang van de opdracht. Bij annulering door de opdrachtgever is er steeds een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs van de opdracht, met een minimum van € 250,--, verschuldigd aan opdrachtnemer. Deze vergoeding zal gevorderd kunnen worden ter compensatie van de voorbereidende werkzaamheden in de meest breedste zin des woords. 

3.3 Indien opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds verrichte werkzaamheden en de daarvoor gemaakte kosten, vermeerdert met de kosten van eventuele door opdrachtnemer aangegane verplichtingen en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde mandagen, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

3.4 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennisgenomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal worden nakomen. 

3.5 Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd. 

3.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, blijven diens aanspraken uit de wet en overeenkomst behouden. 

3.7 Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden worden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

3.8 Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die direct en indirect daardoor ontstaan. 

3.9 Indien opdrachtgever zijn uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

3.10 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. 

3.11 Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

3.12 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door aangetekende kennisgeving aan de opdrachtgever indien deze één van zijn afspraken en/of contractuele verbintenissen niet nakomt binnen de 30 kalenderdagen na ingebrekestelling.

3.13 Opdrachtnemer behoudt zich eveneens het recht voor de overeenkomst te ontbinden ingeval van overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, vereffening, gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de opdrachtgever.

3.14 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer met toepassing van artikel 3.11 zal de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn aan opdrachtnemer gelijk aan 30 % van de overeengekomen prijs van de opdracht, onverminderd het recht van opdrachtnemer om een hogere schadevergoeding te vorderen indien opdrachtnemer bewijst dat de werkelijk geleden schade hoger is door toedoen van de opdrachtgever.

3.15 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden ingeval opdrachtnemer een wezenlijke inbreuk heeft gepleegd en het verzuim of de tekortkoming niet kan worden hersteld binnen een termijn van 30 kalenderdagen en de opdrachtgever hiervan een schriftelijke verklaring stuurt met een omschrijving van de aard van de inbreuk en een ontbindingsverklaring. 
 

Artikel 4. Betaling 

4.1 Werkzaamheden en/of diensten worden periodiek in rekening gebracht waarbij opdrachtnemer de mogelijkheid heeft om een voorschotfactuur uit te reiken. Als betalingstermijn geldt een periode van 14 dagen na declaratiedatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd op ieder moment de betalingstermijn te verkorten. 

 

4.2 Alleen betaling door overmaking op (één van) de ten name van opdrachtnemer gestelde bankrekening(en), dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

4.3 Indien de opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient opdrachtgever dit binnen 14 dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken.

4.4 De opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.

4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels‐)rente verschuldigd.

4.5 Na overschrijding van de betalingstermijn, stuurt opdrachtnemer de opdrachtgever een schriftelijke aanmaning waarin opdrachtgever nogmaals in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 14 dagen de declaratie te voldoen. Indien betaling na verstrijking van vorengenoemde termijn uitblijft, is opdrachtnemer gerechtigheid de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,- in rekening te brengen.

4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van schade die daardoor mocht ontstaan.
 

Artikel 5. Garantie, onderzoek en reclameren

5.1 Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst van opdracht een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. 

5.2 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 14 na levering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

5.3 Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betalingen van de overige overeengekomen diensten hetgeen waartoe de opdracht aan opdrachtnemer is verstrekt. 

5.4 Indien van een gebrek later dan in de daartoe bij artikel 5.2 gestelde termijn melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of schadeloosstelling. 

5.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.
 


 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer voert de opdracht naar best vermogen uit en behartigt de opdracht zoals een goede opdrachtnemer betaamt. Opdrachtnemer kan enkel enige aansprakelijkheid dragen in zoverre er sprake is van opzet of zware fout of grove nalatigheid, doch niet in het geval van lichte fout of nalatigheid.

6.2 De opdrachtgever stemt er mee in dat opdrachtnemer slechts aansprakelijk gesteld kan worden voor zover de door de opdrachtgever geleden schade rechtstreeks en uitsluitend toe te schrijven is aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt aldus geen aansprakelijkheid en/of gehoudenheid voor onder meer schade ontstaan als direct of indirect gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de opdrachtgever en zijn juridische dan wel feitelijke aangestelden, gebreken in de door de opdrachtgever gebruikte tools en/of materiaal, wijzigingen aangebracht door de opdrachtgever en/of derde partijen in opdracht van de opdrachtgever of enige andere externe oorzaak, menselijke schade en/of omzet- en/of indirecte of gevolgschade, die direct of indirect het gevolg zou zijn van de uitgevoerde diensten. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wordt volledig uitgesloten indien schade veroorzaakt zou worden door verkeerd gebruik en/of een gebrek in de gebruikte tool(s) buiten en na de uitgevoerde opdracht (tijdens training enkel fictieve gegevens). 

6.3 De totale gecumuleerde aansprakelijkheid van opdrachtnemer wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer, met een absoluut maximum van € 10.000,--, waarbij partijen erkennen dat dit een redelijk plafond is rekening houdend met de aard van de overeenkomst en de overeengekomen prijs. Binnen het kader van voormelde beperkingen en rekening houdend met het plafond kan opdrachtnemer, naar discretionaire keuze, eveneens opteren voor ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten of vervangen van de producten.  

6.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan uitsluitend worden ingeroepen indien de opdrachtgever binnen de 10 werkdagen, na datum waarop de fout ontdekt werd of redelijkerwijze ontdekt had moeten worden, opdrachtnemer hierover schriftelijk op gedetailleerde wijze geïnformeerd heeft, bij gebreke waaraan ieder (eventueel) recht zonder meer vervalt. 
 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten 

7.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

7.2 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst zijdens haar toegenomen kennis ook voor ander doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

7.3 Opdrachtgever heeft de volledige en vrije beschikking over de resultaten van de opdracht, zoals door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschaft, en voor zover het gebruik binnen de eigen organisatie van opdrachtgever betreft. Opdrachtgever is niet gerechtigd resultaten van de opdracht aan derden ter beschikking te stellen anders dan voor zover noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende resultaten te gebruiken of in te zien. 

 

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij en alle andere vertrouwelijke informatie, voorafgaand, gedurende en zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, met de grootst mogelijke geheimhouding te behandelen en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

Artikel 9. Privacybeleid  

9.1 Voor zover de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, heeft de opdrachtgever de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven. 

9.2 In het kader van opdracht, verwerkt opdrachtnemer persoonsgegevens van de door de opdrachtgever opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘opdrachtgeverenbeheer’, i.e. om met de opdrachtgever in contact te treden met betrekking tot de opdracht. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering met betrekking tot hun gegevens.
 

Artikel 10. Vermelding portfolio

10.1 De opdrachtgever stemt in met een vermelding in het portfolio op de website of andere  
commerciële documenten van opdrachtnemer. 
 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Wanneer opdrachtnemer, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de   
overeenkomst uit te voeren heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te annuleren door  
eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op      schadevergoeding.

11.2 Opdrachtnemer zal in geval van overmacht in geen geval meer gebonden zijn aan het uitvoeren van de opdracht. 
 

11.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van onze wil die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van onze   verbintenis, zoals maar niet beperkt tot, het uitvallen van het netwerk, defecten aan de server,   staking, het niet kunnen verkrijgen van de nodige materialen en/of informatie, oorlog, brand, overstromingen terreuraanvallen, vertragingen of tekortkomingen door externen, overheidsvoorschriften. 
 

Artikel 12. Nietigheid  

12.1 Indien één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden nietig verklaard zouden
worden, blijven de overige artikelen hun rechtskracht behouden. Partijen zullen ter vervanging
van de nietige bepaling in gemeenschappelijk overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige bepaling benadert. 
 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle opdrachten en geschillen daaruit voortvloeiende is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de opdracht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter voorschrijven.

13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


 

Brunssum, maart 2024

bottom of page